I - Pinyin initial

V - Pinyin initial

W - Pinyin initial

Z - Pinyin initial